укр рус eng
 

Третейский суд

Порядок третейського розгляду спорів

Після надходження позовних матеріалів до третейського суду відповідальний секретар суду перевіряє чи відповідає зміст позовної заяви на встановленим вимогам та чи додано до позовної заяви усі необхідні документи.

Розгляд справи третейським судом починається з винесення ухвали про відкриття провадження у справі, яку разом із необхідним комплектом документів відповідальний секретар третейського суду надсилає сторонам.

У 10-денний термін з дня отримання сторонами ухвали вони повинні подати відповідальному секретареві заяву про обрання складу третейського суду.

Третейський суд повинен вжити заходів до розгляду спору у найкоротший термін. По конкретній справі термін третейського провадження не може перевищувати 2-х місяців з дня сформування складу суддів третейського суду (з дня обрання третейського судді). У виняткових випадках Голова третейського суду може продовжити термін третейського провадження по справі. Термін третейського провадження по справі може бути продовжений, також, за згодою сторін.

Третейський суд на початку розгляду повинен з'ясувати у сторін можливість закінчити справу мировою угодою та в подальшому сприяти вирішенню спору шляхом укладення мирової угоди на всіх стадіях процесу. Сторони мають право закінчити справу укладенням мирової угоди як до початку третейського розгляду, так і на будь-якій його стадії, до прийняття рішення. За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмета спору. Зміст мирової угоди викладається безпосередньо в рішенні третейського суду.

Учасниками третейського розгляду є сторони та їх представники. Питання щодо участі третіх осіб та їх процесуальні права у третейському розгляді вирішуються складом третейського суду. Треті особи беруть участь у третейському розгляді добровільно та не користуються правом оскарження рішення третейського суду.

Не менше, ніж за три дні до першого засідання відповідач повинен надати третейському суду письмовий відзив на позовну заяву. Відзив на позовну заяву направляється позивачу та третейському суду.

Неподання відповідачем відзиву у встановлений строк не звільняє його в подальшому від виконання вимог третейського суду про надання відзиву на позов.

Якщо сторони не домовилися про інше, до прийняття рішення третейським судом сторона має право змінити, доповнити або уточнити свої позовні вимоги.

Відповідач вправі подати також зустрічний позов для розгляду третейським судом, якщо такий позов є підвідомчим третейському суду та може бути предметом третейського розгляду відповідно до третейської угоди.

Зустрічний позов може бути подано на будь-якій стадії третейського розгляду до прийняття рішення по справі. До зустрічного позову ставляться такі ж вимоги, як і до первісного. Сторона зобов'язана надати відзив на пред'явлений до неї зустрічний позов.

Третейський розгляд здійснюється у засіданні третейського суду за участю сторін або їх представників, якщо сторони не домовилися про інше щодо їхньої участі в засіданні.

Третейський суд вправі визнати явку сторін у засідання обов'язковою.

Сторонам має бути направлене повідомлення про день, час та місце проведення засідання третейського суду не пізніше ніж за 10 днів до такого засідання.

Обмін документами та письмовими матеріалами між сторонами, а також між сторонами і третейським судом чи третейськими суддями здійснюється у порядку, погодженому сторонами, і за вказаними ними адресами.

Третейський суд під час розгляду справи повинен забезпечити додержання принципу змагальності сторін, рівні можливості та свободу сторонам у наданні ними доказів і у доведенні перед третейським судом їх переконливості.

Сторони мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у засіданнях третейського суду, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати клопотання, давати письмові та усні пояснення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників розгляду, заявляти відводи, користуватися іншими правами відповідно до цього Регламенту.

Під час розгляду справи кожна сторона повинна доводити ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Третейський суд має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об'єктивного вирішення спору. Сторони повинні надавати третейському суду докази в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.

Всі зібрані письмові докази разом з процесуальними документами сторін (позов, відзив на позов, тощо) та третейського суду повинні зберігатися у справі в прошитому та пронумерованому вигляді.

Якщо сторони не домовилися про інше, третейський суд може за заявою будь-якої сторони розпорядитися про вжиття стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними, з урахуванням положень цивільного та господарського процесуального законодавства.

З метою правильного вирішення спору третейський суд має право зобов'язати сторони чи одну із сторін замовити проведення експертизи для роз'яснення питань, що потребують спеціальних знань, про що третейський суд виносить відповідну ухвалу.

Протокол засідання третейського суду ведеться у разі наявності угоди між сторонами про ведення протоколу або коли заявлене відповідне клопотання.

Протокол засідання третейського суду може вести обраний складом суду третейський суддя або відповідальний секретар суду. Протокол підписується секретарем та всіма третейськими суддями, які розглядали справу.

При вирішенні спорів судді третейського суду керуються нормами Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

У разі відсутності законодавства, що регулює певні спірні відносини, третейський суд застосовує законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого третейські суди застосовують аналогію права чи керуються торговими та іншими звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом властиві таким спірним відносинам.

З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не стосуються суті спору, третейський суд постановляє ухвали.

Після дослідження всіх обставин справи приймається рішення у справі. Рішення приймається третейським суддею, що одноособово розглядав справу, або більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу третейського суду.

Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу, або повним складом третейського суду, що розглядав справу, в тому числі і третейським суддею, який має окрему думку.

Якщо наявна окрема думка третейського судді, то вона викладається письмово та додається до рішення третейського суду.

Рішення постійно діючого третейського суду скріплюється підписом керівника та круглою печаткою Київської ТПП.

Рішення оголошується у засіданні третейського суду. Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, який не перевищує п'яти днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.

Кожній стороні направляється по одному примірнику рішення. У разі відмови сторони одержати рішення третейського суду або її неявки без поважних причин у засідання третейського суду, де воно оголошується, рішення вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається стороні.

Будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом семи днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні. Додаткове рішення є складовою частиною рішення третейського суду.

Будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, має право протягом семи днів після одержання рішення звернутися до третейського суду із заявою про роз'яснення резолютивної частини рішення. За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення, або мотивована ухвала про відмову у роз'ясненні рішення. Здійснюючи роз'яснення резолютивної частини рішення, третейський суд не має права змінювати зміст рішення.

Третейський суд у тому ж складі, з власної ініціативи або за заявою сторони третейського розгляду, може виправити у рішенні описки, арифметичні помилки або будь-які інші неточності, про що виноситься ухвала, яка є складовою частиною рішення.

Третейський суд постановляє ухвалу про припинення третейського розгляду в таких випадках:

  1. спір не підлягає вирішенню в третейських судах України;
  2. є рішення компетентного суду між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав;
  3. позивач відмовився від позову;
  4. сторони уклали угоду про припинення третейського розгляду;
  5. підприємство, установу чи організацію, які є стороною третейського розгляду, ліквідовано;
  6. третейський суд є некомпетентним щодо переданого на його розгляд спору;
  7. у разі смерті фізичної особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Читайте також:Загальні відомостіПостійно діючий третейський суд при Київській торгово-промисловій палатіКерівний склад Постійно діючого третейського судуНормативні актиCклад Третейского судаЗразок третейського застереженняВимоги до позовної заявиРозмір Трейтейського зборуПідсудність спорівВиконання рішення постійнодіючого Третейського суду при КТПП

Відділи

вул. Б. Хмельницького, 55,
Київ, 01054, Україна
info@kcci.org.ua
Київська торгово-промислова палата.
© 2014 Всі права застережені.Розробка сайта - Exipilis